Installatie: Snel

Notitie

Gebruik dit om zowel de datalogger als de applicatie op hetzelfde apparaat te installeren.

Bevat alleen een lijst met commando’s nodig voor de installatie van DSMR-reader.

Systeem packages

Voer uit:

# Packages
sudo apt-get install -y postgresql nginx supervisor git python3 python3-psycopg2 python3-pip python3-virtualenv virtualenvwrapper

Let op

Start PostgreSQL niet wegens een fout in ‘locales’? Bijvoorbeeld:

Error: The locale requested by the environment is invalid.
Error: could not create default cluster. Please create it manually with

pg_createcluster 9.4 main --start

Probeer: dpkg-reconfigure locales.

Werkt het nog steeds niet? Open dan dit bestand /etc/environment, voeg onderaan de regel LC_ALL="en_US.utf-8" toe en herstart het systeem. Probeer daarna pg_createcluster 9.4 main --start (of welke versie je ook gebruikt).

Ga verder:

# Database
sudo -u postgres createuser -DSR dsmrreader
sudo -u postgres createdb -O dsmrreader dsmrreader
sudo -u postgres psql -c "alter user dsmrreader with password 'dsmrreader';"

Optioneel: Database back-up terugzetten

Hint

Indien je een back-up van de database wilt terugzetten met je oude gegevens, nu is het moment om dat te doen.

Database back-up terugzetten? Zie hier voor instructies.

DSMR-reader

Ga verder:

# System user
sudo useradd dsmr --home-dir /home/dsmr --create-home --shell /bin/bash
sudo usermod -a -G dialout dsmr

# Nginx
sudo mkdir -p /var/www/dsmrreader/static
sudo chown -R dsmr:dsmr /var/www/dsmrreader/

# Code checkout
sudo git clone --branch v4 https://github.com/dsmrreader/dsmr-reader.git /home/dsmr/dsmr-reader
sudo chown -R dsmr:dsmr /home/dsmr/

# Virtual env
sudo -u dsmr mkdir /home/dsmr/.virtualenvs
sudo -u dsmr virtualenv /home/dsmr/.virtualenvs/dsmrreader --system-site-packages --python python3
sudo sh -c 'echo "source ~/.virtualenvs/dsmrreader/bin/activate" >> /home/dsmr/.bashrc'
sudo sh -c 'echo "cd ~/dsmr-reader" >> /home/dsmr/.bashrc'

# Config
sudo -u dsmr cp /home/dsmr/dsmr-reader/dsmrreader/provisioning/django/settings.py.template /home/dsmr/dsmr-reader/dsmrreader/settings.py
sudo -u dsmr cp /home/dsmr/dsmr-reader/.env.template /home/dsmr/dsmr-reader/.env
sudo -u dsmr /home/dsmr/dsmr-reader/tools/generate-secret-key.sh

# Requirements
sudo -u dsmr /home/dsmr/.virtualenvs/dsmrreader/bin/pip3 install -r /home/dsmr/dsmr-reader/dsmrreader/provisioning/requirements/base.txt

# Setup
sudo -u dsmr /home/dsmr/.virtualenvs/dsmrreader/bin/python3 /home/dsmr/dsmr-reader/manage.py migrate
sudo -u dsmr /home/dsmr/.virtualenvs/dsmrreader/bin/python3 /home/dsmr/dsmr-reader/manage.py collectstatic --noinput

# Nginx
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo cp /home/dsmr/dsmr-reader/dsmrreader/provisioning/nginx/dsmr-webinterface /etc/nginx/sites-available/
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/dsmr-webinterface /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl restart nginx.service

# Supervisor
sudo cp /home/dsmr/dsmr-reader/dsmrreader/provisioning/supervisor/dsmr_datalogger.conf /etc/supervisor/conf.d/
sudo cp /home/dsmr/dsmr-reader/dsmrreader/provisioning/supervisor/dsmr_backend.conf /etc/supervisor/conf.d/
sudo cp /home/dsmr/dsmr-reader/dsmrreader/provisioning/supervisor/dsmr_webinterface.conf /etc/supervisor/conf.d/
sudo supervisorctl reread
sudo supervisorctl update

# Create (super)user for the DSMR-reader configuration webinterface
sudo -u dsmr /home/dsmr/.virtualenvs/dsmrreader/bin/python3 /home/dsmr/dsmr-reader/manage.py createsuperuser --email dsmr@localhost --username admin

# You will be asked to choose and enter a password twice. The email address is not used.